30 marca Urząd Miejski będzie nieczynny

Informujemy, że 30 marca 2018 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz będzie nieczynny.

 

Nabór do szkół i przedszkoli

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm. 949 i 2203) określa się: 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 934/2018

Zarządzenie nr 935/2018

 
2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Kryteria - szkoły

Kryteria - przedszkola

 
Jednocześnie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”.

Kliknij i przejdź do systemu 

 
 
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwały Nr XLVI/523/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu.
 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Wnioski należy składać na adres Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63- 900 Rawicz lub na adres e-mail: planowanie@rawicz.pl w terminie do dnia 23 lutego 2018 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy Rawicz. 
 
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Burmistrz Gminy Rawicz 

Zmiana organizacji ruchu w związku z utwardzeniem ul. Jaśminowej

Zamieszcamy projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z utwardzeniem nawierzchni ul. Jaśminowej. Utwardzenie wykonywane jest w celu przygotowania objazdu na czas zamknięcia przejazdu na ul. Piłsudskiego w Rawiczu.

 

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie 2.pdf)obwieszczenie 2.pdf[ ]999 kB
DO GÓRY