Dofinansowanie projektu pt.: "Rawicka akademia wiedzy i umiejętności"

Pragniemy poinformować, iż Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

„Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektujest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych  i klasach gimnazjalnych na terenie gminy Rawicz w wyniku podniesienia kompetencji kluczowych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, złagodzenie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Projekt jest realizowany w okresie  od 01 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące dodatkowe zajęcia edukacyjne:

1)   Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki;

2)   Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody;

3)   Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z chemii;

4)   Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z fizyki;

5)   Realizacja zajęć rozwijających z matematyki;

6)   Realizacja zajęć rozwijających z przyrody;

7)   Realizacja zajęć rozwijających z chemii;

8)   Realizacja zajęć rozwijających z fizyki;

9)   Realizacja zajęć rozwijających z geografii;

10)Realizacja zajęć rozwijających z biologii;

11)Realizacja indywidualnych zajęć specjalistycznych z terapii Biofeedback;

12)Realizacja indywidualnych zajęć specjalistycznych z terapii pedagogicznej;

13)Realizacja indywidualnych zajęć specjalistycznych - wsparcie pedagogiczne;

14)Realizacja indywidualnych zajęć z uczniami niepełnosprawnymi;

15)Realizacja zajęć specjalistycznych z logopedii;

16)Realizacja zajęć specjalistycznych z gimnastyki korekcyjnej;

17)Realizacja zajęć specjalistycznych korekcyjno - kompensacyjnych;

18)Realizacja zajęć specjalistycznych z terapii pedagogicznej;

19)Realizacja zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 

W projekcie wsparciem zostaną objęci również nauczyciele, poprzez możliwość udziału w następujących kursach:

1)   „Obserwacja i eksperyment w edukacji przyrodniczej”;

2)   „Rola nauczyciela w zakresie indywidualizacji procesu edukacji”;

3)   „Kurs terapii Biofeedback”.

 

Ponadto w celu tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu planuje się utworzenie pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz 2 pracowni międzyszkolnych: chemicznej i fizycznej.

 

Planowane efekty:

Zrealizowanie w projekcie zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć specjalistycznych dla osób posiadających zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne oraz przeszkolenie nauczycieli przełoży się bezpośrednio na osiągnięcie celu szczegółowego podziałania 8.1.2 WRPO 2014+: w zakresie podniesienia wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach oraz podniesienia wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty.  

 

Wartość projektu: 883 867,50 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 751 287,37zł.