Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych z dotacją UE

 
Na podstawie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Rawicz zawartej 31 stycznia 2017 r. Gmina Rawicz otrzyma 3.908.877,87 zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+ działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,  na przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz" o całkowitej wartości 4.708.653,54 zł. Projekt obejmuje następujący zakres:
 
1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Rawiczu - Sarnowie, ul. Szkolna 3: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana części okien, montaż pompy ciepła, modernizacja układu ciepłej wody użytkowej, modernizacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) w części pomieszczeń.
 
2. Budynek Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu, ul. Armii Krajowej 7: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, montaż nowego zasobnika ciepłej wody użytkowej, wymiana okien, modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni, instalacja automatyki pogodowej.
 
3. Budynek projektowanego przedszkola przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana drzwi i okien, montaż pompy ciepła, modernizacja centralnego ogrzewania, instalacja automatyki pogodowej.
 
Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ochrona środowiska atmosferycznego poprzez wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Efektem projektu będzie: zmodernizowanie pod względem energetycznym trzech budynków oświatowych w Gminie Rawicz, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.