Komunikat

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego obejmującego Gminy:

Bojanowo, Gostyń, Jutrosin, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Leszno, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo.

 

Szanowni Państwo

Z dniem 1 lipca 2013 r. w bardzo istotny sposób zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Obecnie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany był zawrzeć umowę na odbiór odpadów z firmą wywozową, posiadającą stosowne zezwolenie. Za odebrane odpady właściciel płaci firmie z którą zawarł umowę określoną kwotę (od osoby, od pojemnika czy kontenera).

Po 1 lipca 2013 r. odbiorem odpadów z Państwa nieruchomości zajmie się firma, którą Związek Międzygminny wybierze w drodze przetargu i to Związek będzie jej płacił za odebrane z Państwa nieruchomości odpady.

Właściciele nieruchomości będą z kolei zobowiązani co miesiąc (do 15-go) przekazywać na konto związku określoną opłatę za odbiór
i zagospodarowanie odpadów wytworzonych na ich nieruchomościach.

Aby ta  tzw. „rewolucja śmieciowa” dokonała się z jak najmniejszymi problemami właściciele nieruchomości powinni:

1. Wypowiedzieć dotychczasową umowę zawartą z firmą obecnie odbierającą odpady komunalne ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku, ponieważ od 1 lipca odpady będzie odbierała firma wybrana przez Związek.

2. Prawidłowo wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odesłać lub dostarczyć ją do 29 marca 2013 r do siedziby Związku na adres: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, 64-100 Leszno, ul. 17-go Stycznia 90.

3. Przed wypełnieniem deklaracji należy szczegółowo zapoznać się z objaśnieniami na ostatniej stronie deklaracji oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie na terenie której znajduje się nieruchomość.

4. Deklarację wypełniają i składają właściciele nieruchomości z tym, że w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych obowiązek ten spoczywa na Zarządach. Jeżeli obecnie występuje sytuacja, że mimo funkcjonowania Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej,  umowy o wywóz odpadów komunalnych są zawarte przez właścicieli poszczególnych lokali, posiadających indywidualne pojemniki, system ten może nadal funkcjonować. W tej sytuacji każdy ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej (właściciel lokalu) powinien złożyć odrębną deklarację i naliczyć opłatę a następnie ją ponosić, tylko od liczby osób zamieszkujących jego lokal. Istotne jest, aby wszyscy mieszkańcy nieruchomości byli objęci systemem.

5. W części D deklaracji właściciel oświadcza czy odpady będą zbierane w sposób selektywny (segregacja) czy nieselektywny (nie jest prowadzona segregacja). Jeżeli zadeklarowano, że odpady są zbierane w sposób selektywny, opłata miesięczna wynosi 9 zł od osoby. Jeżeli odpady nie będą segregowane opłata wynosi 15 zł.

 

Podobnie w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (np. szkoły, warsztaty, sklepy, domki letniskowe itp.) opłata jest zróżnicowana w zależności czy odpady są segregowane czy nie,  z tym że w przypadku takich nieruchomości opłata jest naliczana za pojemnik; np. za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika o pojemności 110 l. W przypadku prowadzenia segregacji wynosi 16 zł a w przypadku braku segregacji 24 zł. Stawki opłaty za wszystkie pojemniki są określone w uchwale Nr II/2/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 18.02.2013 r. poz. 1656 oraz na stronie www.kzgrl.pl i stronach internetowych wszystkich gmin zrzeszonych w Związku. 

 

Należy zauważyć, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie odpady zmieszane są odbierane z nieruchomości nie rzadziej niż raz w tygodniu, tzn. że jeżeli na nieruchomości niezamieszkałej właściciel posiada pojemnik o pojemności 110 l to  miesięczna opłata za jego opróżnianie wynosi  4x16 zł przy segregowaniu lub 4x24 zł przy braku segregacji odpadów.

Wysokość miesięcznej opłaty wylicza dla swojej nieruchomości jej właściciel.

 

6. Właściciel nieruchomości musi wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki o określonej pojemności. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi ona nie mniej niż 30 l na jednego mieszkańca tzn. jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 10 osób to pojemnik musi mieć pojemność min. 300 l, przy czym nie musi być to 1 pojemnik lecz np. 3 pojemniki po 110 l lub 1 pojemnik 240 l i 1 pojemnik 60 l itp. Objętość pojemnika nie jest związana z wysokością opłaty.

 

Inaczej jest w przypadku nieruchomości niezamieszkałej. Również jej właściciel jest zobowiązany wyposażyć ją w pojemniki w zależności od rodzaju i charakteru takiej nieruchomości np. w pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów na każdych 10 pracowników w zakładach usługowych, produkcyjnych, placach budowy, urzędach itd.; 10 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych itd. Szczegółowe normatywy (minimalne pojemności pojemników) zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach, ich treść jest dostępna w urzędach gmin i na ich stronach internetowych.

Objętość pojemnika jest związana z wysokością opłaty. W zależności od pojemności pojemników i ich liczby właściciel nieruchomości wylicza sobie miesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych na jego nieruchomości.

 

Wszystkie dane zawarte w deklaracji, w tym liczba osób, pojemność pojemników, wysokość opłaty zostaną zweryfikowane przez pracowników Związku na podstawie m.in. danych z ewidencji ludności, ewidencji właścicieli nieruchomości, ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.kzgrl.pl .Tam będą również sukcesywnie umieszczane dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DO GÓRY