Wydział Spraw Obywatelskich

Beata Aszkiełowicz - Naczelnik Wydziału, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, tel. (65) 546 54 41

- Urząd Stanu Cywilnego

  • Beata Antkowiak - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel (65) 546 31 73
  • Izabela Kowalska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel (65) 546 31 73
  • Krystian Adamski - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel (65) 546 31 73
  • Maria Rejek - Podinspektor
  • Agnieszka Łakoma - pomoc administracyjna

 

- Zespół Ewidencji i Dowodów osobistych

  • Irena Skrzypek - inspektor, tel (65) 546 54 42
  • Wojciech Szczeszek - inspektor, tel (65) 546 76 73
  • Izabela Kędzia - inspektor, tel (65) 546 54 43
  • Horała Jacek - inspektor, tel (65) 546 54 43

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

tel. 65 546 31 73, 65 546 31 91
fax 65 546 41 67

e-mail: usc@rawicz.eu

NIP 699-187-10-57, REGON 411050729

Nr rachunku bankowego Getin Noble Bank S.A. :
66 1560 0013 2885 7118 4000 0002

-----------------

Zapraszamy:

w poniedziałki: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

-----------------

<kliknij, aby zobaczyć platformę Usług Stanu Cywilnego>

 

Celem działania Wydziału Spraw Obywatelskich jest umożliwienie mieszkańcom Gminy sprawnego załatwiania spraw stanu cywilnego, meldunkowych i wydawania dowodów osobistych oraz podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo publiczne, realizację zadań obronnych, zapobieganie zagrożeniom - ich usuwanie i minimalizowanie strat, zapewnienie właściwej organizacji spraw wojskowych oraz zapewnienie ochrony informacji uznanej za niejawną.

2.Wydział Spraw Obywatelskich realizuje następujące procesy:

 

1) Urząd Stanu Cywilnego

a) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie Gminy w systemie rejestrów państwowych,

b) wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych) w wersji papierowej i elektronicznej niezależnie od miejsca zdarzenia podlegającego rejestracji,

c) sprostowania, uzupełnienia i odtworzenia aktu stanu cywilnego, rejestracja zdarzenia mającego miejsce za granicą, nie zarejestrowanego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego, transkrypcja aktu stanu cywilnego,

d) wydawanie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca, od dnia kiedy osoby zamierzające je zawrzeć złożyły Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,

e) wydawanie zaświadczeń: - stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, - stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej, potwierdzającego uznanie ojcostwa, - o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego, - o stanie cywilnym w wersji papierowej i elektronicznej, - o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, - potwierdzającego zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego,

f) przyjmowanie oświadczeń: - o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, - o wyborze imienia, imion, nazwiska, zmianie imienia dziecka, - o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego i poczętego oraz obsługa rejestru uznań, - o nazwisku dla pierwszego wspólnego dziecka gdy rodzice zmieniają nazwisko dziecka, które zamieszczone jest w akcie małżeństwa albo gdy nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, - małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, - nadaniu dziecku nazwiska męża matki, - małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego, - o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego oraz o nazwiskach dzieci zrodzonych z tego małżeństwa przy transkrypcji aktu Stanu cywilnego,

g) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC i poza lokalem na zasadach określonych przepisami prawnymi,

h) uznawanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej orzeczeń sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, wiążących Rzeczpospolitą Polską wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych Lub prawa Unii Europejskiej,

i) obsługa zleceń innych urzędów stanu cywilnego oraz organów gmin w bazie usług stanu cywilnego,

j) współpraca z ambasadami i konsulatami w zakresie stanu cywilnego osób oraz wykonywanie umów międzynarodowych,

k) organizacja uroczystości jubileuszowych w tym: 50-lecia pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin,

l) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,

m) nanoszenie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego na podstawie: prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska, odpisów aktów stanu cywilnego, protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego, odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania, innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu oraz nanoszenie przepisów,

n) prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dbanie o zachowanie odpowiednich warunków w archiwum USC ,prowadzenie bazy ksiąg stanu cywilnego, wtóropisów znajdujących się w posiadaniu USC,

o) współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych oraz wtóropisów,

p) występowanie do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

r) wydawanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów,

s) występowanie o nadanie numeru PESEL dla dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydawanie stosownego powiadomienia o nadanym numerze PESEL,

t) zameldowanie dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w momencie sporządzenia aktu urodzenia dziecka i wydanie stosownego zaświadczenia,

u) występowanie do sądu o unieważnienie aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki,

w) występowanie do sądu o ustalenie treści aktu stanu cywilnego,

y) wydawanie zezwolenia na wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego na zasadach określonych przepisami prawnymi,

z) realizacja sprawozdawczości oraz przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań.

 

2) Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych

a) rejestracja podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz stan administracyjno-prawny osób fizycznych w rejestrze mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców,

b) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

c) zameldowania, wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej,

d) zameldowania na pobyt stały, tymczasowy cudzoziemców,

e) wydawanie zaświadczeń z archiwalnych ksiąg meldunkowych,

f) udostępnianie danych osobowych w trybie jednostkowym z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

g) sporządzanie niezbędnych danych statystycznych, sprawozdań do instytucji, urzędów w zakresie określonym przepisami prawa,

h) prowadzenie rejestru wyborców,

i) współpraca w zakresie spisów i innych badań masowych związanych z ewidencją ludności,

j) obsługa wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej lub w formie i elektronicznej,

k) przyjmowanie zgłoszeń o utracie, uszkodzeniu dowodu osobistego oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie dokonanych zgłoszeń odpowiednio w formie papierowej lub elektronicznej,

l) przyjmowanie znalezionych dowodów osobistych,

ł) unieważnianie dowodów osobistych,

m) udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

n) wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych na podstawie wniosku złożonego w formie papierowej i elektronicznej (na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne),

o) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby niepełnosprawnej jeżeli osobiste stawiennictwo nie jest możliwe,

p) dostarczenie wyprodukowanego dowodu osobistego jeżeli odbiór osobisty nie jest możliwy i wnioskodawca nie ustanowił pełnomocnika do odbioru,

r) współpraca z Komendą Powiatową Policji w zakresie spraw o wymeldowanie osoby decyzją administracyjną oraz w zakresie dystrybucji dowodów osobistych,

s) sporządzanie spisu wyborców do wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i referendów,

t) udział w przygotowywaniu wyborów i referendów oraz ich obsługa,

u)sporządzanie wykazu dzieci dla potrzeb statystycznych szkół i przedszkoli

w) komunikacja z Centralnym Bankiem Danych, Centralnym Biurem Adresowym i Centralnym Rejestrem Skazanych.

y)Przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań.

 

3) Sprawy wojskowe i ochrona przeciwpożarowa

a) współdziałanie z organami wojskowymi,

b) prowadzenie rejestru osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej,

c) prowadzenie akcji kurierskiej

d) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie imprez masowych,

e) prowadzenie spraw zastrzeżonych,

f) nadzór nad działalnością OSP we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Miejsko - Gminnym,

g) przyjmowanie wniosków OSP i przekazywanie ich do projektu budżetu ,

h) realizacja budżetu OSP,

i) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dotacje zewnętrzne w tym środki unijne na zadania OSP, prowadzenie dokumentacji oraz nadzór na realizacją zadań w zakresie udzielonej dotacji ,

j) współdziałanie z OSP celem realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Gminy,

k) nadzór nad polityką kadrową i finansową kierowców samochodów OSP typu ''S''.

l) przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań.

DO GÓRY