Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU - Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3 w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 r., położonych na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicza oraz położonych przy ul. Rynek Sarnowski, w których wykonano remont elewacji

 

 

 


 

Stawki podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
1. od gruntów: 2019
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,75 zł od 1 m² powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,13 zł od ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,31 zł od 1 m² powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji  (Dz. U. z 2018r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,05 zł od 1 m² powierzchni
2.  od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych  0,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym 9,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem zaświadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
3. od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 


 

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Stawki
2018 r.

1.

Budynki mieszkalne

0,61 zł

2.

Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej

18,93 zł

3.

Materiał siewny

9,34 zł

4.

Świadczenia zdrowotne

4,14 zł

5.

Pozostałe budynki niemieszkalne

6,82 zł

6.

Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej

0,73 zł

7.

Pozostałe grunty

0,30 zł

8.

Budowle

2 % wartości

 

 

Podatek od środków transportowych

- UCHWAŁA NR XIV/133/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 ROKU

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Podatek rolny

- KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
 
w sprawie: średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
Załączniki:
Pobierz plik (inf IG-1 - zał nr 4.doc)Informacja o gruntach[ ]90 kB
Pobierz plik (dekl DR-1 - zał nr 3.doc)Deklaracja na podatek rolny[ ]135 kB

Podatek leśny

- KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
 
w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. 
Załączniki:
Pobierz plik (inf IL-1 - zał nr 6.doc)Informacja o lasach[ ]60 kB
Pobierz plik (dekl DL-1 - zal nr 5.doc)Deklaracja na podatek leśny[ ]61 kB
DO GÓRY