Przetargi na inwestycje w roku 2018

W najbliższym czasie ogłoszone zostaną przetargi na:

1) budowę ścieżki z Masłowa do Załęcza (odcinek od ul. Żniwnej do wiaduktu),
2) remont kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul. Saperskiej w Rawiczu,
3) przebudowę ul. Cichej w Rawiczu wraz z budową sieci kanalizacji
deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej (w ramach porozumienia ze ZWiK),
4) przebudowę ul. Szwedzkiej w Rawiczu,
5) przebudowę ul. Żeromskiego w Sarnowie,
6) przebudowę odcinka ul. Sadowniczej w Sierakowie (zakres z istniejącą kanalizacją sanitarną) O wynikach poszczególnych przetargów będziemy informować. 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod salę gimnastyczną przy SP nr 4

3 października odbyły się uroczystości związane z budową nowej sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, podczas których wmurowano w fundamenty kamień węgielny wraz z aktem erekcyjnym. Dla pozostawienia świadectwa dla przyszłych pokoleń akt ten został własnoręcznie podpisany przez uczestników, m.in. przez władze gminy Rawicz. Poświęcenia placu budowy dokonał ksiądz Marian Brdyś, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Przystąpienie do realizacji inwestycji na terenie Gminy Rawicz

Działając na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 i ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1440 ze zm.), informuję o zamiarze przystąpienia do realizacji następujących inwestycji:

·   przebudowa chodników na ul. 11 Listopada w Rawiczu,

·   przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu,

·   budowa ronda u zbiegu ulic, Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu,

·   przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu,

W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz

 

Nowy dział o inwestycjach gminnych

Szanowni Państwo!

Przygotowujemy dla Państwa dział poświęcony gminnym inwestycjom. Będzie to dział, w którym umieścimy inwestycje zakończone i bierzące oraz informacje o planach inwestycyjnych Gminy Rawicz. Dział ten będzie sukcesywnie uzupełniany o informacje uzyskane z wydziału Inwestycji i Rozwoju. Prosimy o cierpliwość.

Spotkanie informacyjne w sprawie odnowy rynku i deptaków

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie odnowy rynku i deptaków. Spotkanie odbędzie się 12 lipca 2017 r. o godzinie 18.30 w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 w sali 102.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXX/321/16 z dnia 7 listopada 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
DO GÓRY