Jest dotacja na kanalizację deszczową w Rawiczu

 

Projekt pod nazwą "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz" o szacowanej wartości  2.380.463,30zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 1.645.035,60zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w ramach Poddziałania 2.1.5 "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich" w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zadanie obejmuje budowę  podziemnego żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 550m3 na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej przy ul. Kadeckiej w Rawiczu, obok Szkoły Podstawowej nr 3. Ponadto zostanie przebudowana sieć kanalizacyjna z wpustami kanalizacyjnymi, przykanalikami, przelewem burzowym i ciągiem studni w ulicach: Wały Generała Jarosława Dąbrowskiego, Wały Tadeusza Kościuszki i Kadeckiej. Zostaną ułożone kable zasilające i rury ochronne. Projekt obejmuje również budowę dwóch przepompowni wód deszczowych tłoczących wodę ze zbiornika retencyjnego wód deszczowych do hydrantu przeciwpożarowego do celów ratowniczo - gaśniczych i podlewania zieleni miejskiej. Po zakończeniu robót zostanie odtworzona nawierzchnia drogi asfaltowej i z kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony ul. Kadeckiej. Zadanie będzie wykonane w 2019 roku.