Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególna wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

·         etyczny,

·         jawny,

·         przejrzysty.

 

Wychodząc naprzeciw w.w. oczekiwaniom uruchomiony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

·         specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub

·         elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci  - formularz do zgłaszania nieprawidłowości

Szczegóły zawierają "Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", zamieszczone na stronie internetowej:  http://poiis.nfoisgw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Co należy zgłaszać - podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci). Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.