Informacja o XL sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Uprzejmie informuję, że XL sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 29 stycznia 2014 roku o godzinie 15:00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad sesji.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r.
VIII. Podjecie uchwał w sprawach:
1/ Zmiany Uchwały Nr XXIII/189/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października
2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Rawicz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2/ Nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Sierakowo.
3/ Nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dębnie Polskim.
4/ Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej na zakup żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
5/ Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
6/ Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy
Rawicz w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
7/ Przyjęcia zmian w statucie związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego”
8/ Zmiany uchwały Nr XXXV/284/13 Rady Miejskiej gminy Rawicz z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu na lata 2013-2015.
IX. Uchwalenie planów pracy komisji stałych na 2014 rok.
X. Sprawozdanie komisji stałych RMGR z działalności w roku 2013.
XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
XII. Wolne głosy i wnioski.
XIII. Zakończenie.

DO GÓRY