Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Konkurs 2015

Fundusz Inicjatyw Obyatelskich, po przystosowaniu Generatora Ofert FIO, ogłosił coroczny konkurs. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Termin składania ofert: od 8 grudnia 2014 roku do 19 stycznia 2015 roku.
 
 
 
 
 
 
 
Cele szczegółowe konkursu:
 
Priorytety merytoryczne:
 
Wnioski moga składać między innymi organizacje pozarządowe (o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW), stowarzyszenia JST czy spółdzielnie socjalne.
 
Wysokość dotacji przeznazonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi ok 57 600 000 zł. Wysokość wnioskowanej dotacji:
Wydrukowany i podpisany formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyc osobiście za potwierdzeniem odbioru do Instytucji Zarządzającej Programem FIO, na adres: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: konkurs FIO 2015.
 
Szczegółowe informacje, wraz z regulaminem: http://www.pozytek.gov.pl/Regulamin,Konkursu,FIO,w,2015,r.,3633.html
 
Źródło: newsletter WOKiSS