Konkurs MKiDN: Priorytet III - Kultura ludowa i tradycyjna

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych informuje o mozliwości składania wniosków w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Narodowe, Priorytet III: Kultura ludowa i tradycyjna. Celem Konkursu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi, funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.
 
 
 
 
 
Dofinansowywane będą zadania dotyczące przedsięwzięć związanych ze spuścizną kultur tradydycyjnych, transformacjami poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych, tradycji środowiskowych (w tym zawodowych i wiekowych np. zjawisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego).
 
Szczególny nacisk w priorytecie zostaje położony na projekty kompleksowe, integrujące zarówno twórców jak i odbiorców. Istotne jest:
  • rejestrowanie, dokumentowanie i archiwizowanie przejawów kultur tradycyjnych
  • tworzenie odpowiednich metod i narzędzi służących ich upowszechnianiu
  • wypracowywanie i dzielenie się dobrymi praktykami oraz nawiązywanie interdyscyplinarnych i międzyśrodowiskowych kontaktów
  • wykorzystywanie wszelkich form i sposobów promocji podejmowanych działań.
 
Wnioski mogą składać:
  • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem tych wsppółprowadzonych przez ministra i JST
  • organizacje pozarządowe
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 4 500 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 zł, a maksymalna na jeden rok realizacji zadania - 250 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku.
 
Termin składania wniosków:
  • nabór I - do 30 listopada 2014 r.
  • nabór II - do 31 marca 2015 r.
 
 
 
DO GÓRY